RODO

RODO

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań, które wykonuje Przedszkole Publiczne w Błażowej z siedzibą pod adresem 36-030 Błażowa, ul. Lutaka 14 (dalej: Przedszkole). Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Będzie ono miało zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH   Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

Co to jest RODO? Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa dla osób fizycznych, których dane są przetwarzane. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.
Dlaczego Przedszkole przetwarza moje dane osobowe? Przedszkole przetwarza Państwa dane, aby prowadzić działalność wynikającą z przepisów prawa, w tym m.in.: zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki nauczania, wychowania i opieki.
Czy mogę mieć dostęp do swoich danych? Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych w zakresie w jakim zbieranie danych osobowych nie jest obowiązkiem prawnym Przedszkola.
Kto jest administratorem moich danych osobowych?

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne w Błażowej. Przedszkole odpowiada za przetwarzanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Przedszkolem za pomocą poczty email: przedszkole_blaz@poczta.onet.pl oraz pod numerem telefonu (17) 229 70 03 lub z Inspektorem ochrony danych.
Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych? Z Inspektorem ochrony danych mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: daneosobowe@blazowa.com.pl.
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Tomasz Mielech.
W jakim celu Przedszkole przetwarza moje dane osobowe?

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Przedszkole w celu:
*
prowadzenia spraw z zakresu:
wspomagania indywidualnego rozwoju każdego dziecka;
udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej;
tworzenia warunków umożliwiających podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej, etnicznej i religijnej;
zapewnienia opieki dzieciom przebywającym w Przedszkolu;
*
organizacji bezpieczeństwa osób i mienia Przedszkola.
Kto jest odbiorcą moich danych?

 

1. Przedszkole nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym, niż te którym Przedszkole powierzyło do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej? Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Przedszkole? Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Państwa spraw i wniosków oraz ewentualnie po ich zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego (wyrażonego w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy) ciążącego na Przedszkolu, a następnie zostaną usunięte lub przekazane do archiwum państwowego.
Jakie uprawnienia mi przysługują?

 

W związku z przetwarzaniem przez Przedszkole danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
1.
dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
2.
do sprostowania danych (art. 16. RODO),
3.
do usunięcia danych (art. 17 RODO),
4.
do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
5.
do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
6.
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
7.
prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
Do kogo mogę wnieść skargę?

 

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych przez Przedszkole narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?

 

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu dokonania prawidłowej obsługi Państwa wniosków niezbędne. Brak podania danych, niejednokrotnie może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić załatwianie spraw w sposób zgodny z Państwa oczekiwaniami.

Przepisy szczególne mogą jednak przewidywać sytuacje w których podanie danych osobowych jest obowiązkowe, np. z zakresu prawa o oświatowego.

Skąd Szkoła ma moje dane osobowe? Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski złożone na ręce Dyrektora. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie. Wówczas Przedszkole ma obowiązek poinformować Państwa o źródle pozyskania ich danych, chyba że przepis szczególny zwalnia Przedszkole z tego obowiązku.
Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany? Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.
 ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW KLIENTA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Osoba Zainteresowana (uczeń, rodzic, opiekun prawny lub inna osoba której dane dotyczą) jest uprawniona do złożenia wniosku w zakresie obsługi jego praw wynikających z RODO, a Przedszkole zobowiązane jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

Osoba Zainteresowana może zgłosić wniosek do Przedszkola w każdej chwili, poczynając od 25 maja 2018 r.

Przedszkole rozpatruje wniosek złożony przez Osobę Zainteresowaną lub osobę działającą w jego imieniu:

w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,

w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Osobę Zainteresowaną ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor ochrony danych poinformuje Osobę Zainteresowaną listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,

w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Osobę Zainteresowaną, Inspektor ochrony danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Osoba Zainteresowana listownie o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

Osoba Zainteresowana może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności. Wniosek Osobę Zainteresowaną powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.

Osoba Zainteresowana może złożyć wypełniony wniosek w sekretariacie Przedszkola lub przesłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres daneosobowe@blazowa.com.pl.

Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Przedszkole żądania Osobę Zainteresowaną.

Osoba Zainteresowana uprawniona jest do złożenia skargi w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Przedszkole.

W imieniu Przedszkola Inspektor ochrony danych udziela Osobie Zainteresowanej odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli jest to zgodne z życzeniem Osobę Zainteresowaną.

Przedszkole nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.

Właściwym dla Przedszkola organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: daneosobowe@blazowa.com.pl.

 Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.).