Przedszkole Promujące Zdrowie

           

KRAJOWY CERTYFIKAT PRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO ZDROWIE 

Przedszkole Publiczne w Błażowej przynależy do Wojewódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. Placówka uzyskała Certyfikat Wojewódzki i obecnie ubiega się  o nadanie jej „Krajowego Certyfikatu  Przedszkola Promującego Zdrowie”.

Co roku nasza placówka podejmuje wiele działań prozdrowotnych. Edukacja zdrowotna ma wskazać kierunek działań w dążeniu do osiągnięcia przez dziecko stanu dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego. Dlatego też obejmuje ona swoim zakresem między innymi profilaktykę wraz z edukacją prozdrowotną oraz kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia, bezpieczeństwa, higieny i sprawności ruchowej. Działania prozdrowotne skierowane są zarówno do wychowanków placówki, ich rodziców oraz kadry pedagogicznej.

Praca dydaktyczno- wychowawcza w naszym przedszkolu przebiega w oparciu o „Program Wychowania Przedszkolnego” Grupy MAC S.A. autorstwa Wiesławy Żaby-Żabińskiej, Wioletty Majewskiej, Renaty Paździo wzbogacony o dodatkowe treści edukacyjne z obszaru

„Aktywność ruchowa i zdrowotna” opracowane przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Publicznego w Błażowej.

Standardy przedszkola promującego zdrowie

1.Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.

2.Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci

3.Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych.

4.Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

ZESPÓŁ PROMOCJI ZDROWIA 

Koordynator:

Marta Bator –  dyrektor

Anna Osinko – nauczyciel

Członkowie:

Katarzyna Cag – nauczyciel

Gabriela Słaby– nauczyciel

Iwona Kruczek – nauczyciel

Halina Piszcz – nauczyciel

Treści z edukacji zdrowotnej uzupełniające do programu „Program wychowania przedszkolnego” na lata 2019 – 2022

HARMONOGRAM działań w zakresie promocji zdrowia na rok szkolny 2019-2020

HARMONOGRAM działań w zakresie promocji zdrowia na rok szkolny 2020-2021